Sirkulær-innovasjon i Orkland

Illustrasjon av Sirkulærøkonomi i Orkland

Thamsklyngen på Orkanger er en medlemseid industriklynge, med aktører innen næringsmidler, offshore, prosess og elektronikk, som arbeider for næringsutvikling og sirkulærøkonomiske løsninger, og potensialet er enormt.

Tekst: Jarle Petterson

Blant bedriftene finner vi REMA-eide Norsk Kylling, som begynte som en gründerbedrift på Støren i 1991. Siden REMA overtok i 2012, er det arbeidet strategisk med ansvarlig kyllingproduksjon, med mål om å gjøre en forskjell innen dyrevelferd, miljø og industriutvikling i Trøndelag.

– I 2016 startet vi vårt strategiske arbeid, en del av dette innebar bygging av ny fabrikk. Orkanger utpekte seg som en egnet lokasjon, som følge av blant annet sin sterke industrihistorie og næringsvennlige politikere og en tillitvekkende kommuneadministrasjon. Dette åpnet også for synergier med andre aktører i nærheten. Ikke lenge etter ble også Thamsklyngen etablert, og vi så umiddelbart potensial i klyngearbeidet, sier Are Denstad, direktør for økonomi og forretningsutvikling.

Synergier

– Vi ser store potensialer i samarbeid med nabobedriftene i regionen. Vi jobber med flere felles utviklingsprosjekter, alt fra hvordan biprodukter fra én bedrift kan tjene som innsatsfaktor for andre, til samarbeid om energiløsninger. Noen av prosjektene er i ferd med å materialiseres kommersielt, og vi vil gjerne bidra til å utvikle Orkanger og Orkdal som et industrisenter, fortsetter han.

– Vi åpnet fabrikken i 2021, med et fremtidsrettet energikonsept som en viktig del av konseptet. Hadde vi bare investert i det vi trenger til eget energiforbruk, hadde vi valgt en annen løsning, men vi ønsket å tenke større enn oss selv, gjennom å etablere løsninger med kapasitet også for andre i området. Vår etablering utløste blant annet en stortstilt utbygging av fjernvarme-nettet på sørsiden av Orkla, basert på overskuddsvarme fra Elkem. Løsningen vi valgte gjør det mulig å tilby andre bedrifter ren energi fra Norsk Kyllings energisentral.

– I vår nye fabrikk er alt av energibruk basert på fornybar energi. Omtrent halvparten kommer fra fjernvarmenettet og resten fra elektrisitet. Vi har åpenhet som grunnverdi, og setter kompetansedeling og samarbeid med FOU-miljø og industripartnere svært høyt.

Spillvarme-potensial

Gjennom over 100 år har Orkland Energi vært en sentral bidragsyter til utvikling av den lokale energiforsyningen, og jobber i dag med å bygge og utvikle infrastruktur for fornybar energi. Også de er aktive medlemmer av Thamsklyngen.

– Som leverandør av ren energi, er vi opptatt av å bidra til det grønne skiftet, og til at kommunen, som eier oss, oppnår sine bærekraftsmål. Da må vi tenke sirkulært, og i så måte passer Thamsklyngen oss perfekt, sier daglig leder i Orkland Energi, Johan Skjølberg.

– Her har utnyttelse av spillvarmen fra Elkem stått sentralt, og ved å distribuere denne varmen i et fjernvarmenett, skaper vi en fantastisk vinn-vinn-vinn-situasjon. Elkem får kostdekning for spillvarmen, vi får avkastning på kapitalen vi har investert, og kundene får brukervennlig, rimelig og miljøvennlig oppvarming, uten strøm eller gass.

Skjølberg mener konseptet har et stort potensial:

– Bare i Midt-Norge har vi potensielt spillvarme svarende til to-tre Fosenkraftverk. Når vi fokuserer så sterkt på spillvarme, er det fordi det ennå er så mye å hente, og det er lenge til infrastrukturen er fullt utbygd. Vi har også tro på at solenergi vil spille en viktig rolle på sikt, i kombinasjon med batterier, slik at energien kan brukes når den trengs, fortsetter han, og er tydelig på at synergiene er åpenbare i Thamsklyngen.

– Tankegangen og metodikken vi har tatt i bruk med spillvarme, vil også kunne tas i bruk på andre områder. Det mest spennende prosjektet nå, er vannprosjektet, der vi ser på muligheten for å bruke kjølevann eller prosessvann sirkulært, i stedet for at det brukes drikkevann, som i dag, og der vil samarbeidet i Thamsklyngen være uvurderlig.

Siste artikler